Kenteken

Wat is uw huidige auto waard?

privacy-statement

De ABM Groep -waaronder Auto Binnenmaas, Auto Ridderkerk en LeaseByUs vallen- hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De ABM Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ABM Groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De ABM Groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Indien nodig zal uw de ABM Groep de FG informeren en betrekken.

Klanten/Leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de ABM Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Administratieve doeleinden;
 • – Communicatie gerelateerd aan het product, over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • – Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • – De overeengekomen opdracht, zowel bij onze sales als aftersales afdeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ABM Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Adresgegevens;
 • – Geboortedatum;
 • – (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • – (Zakelijk) E-mailadres;
 • – Geslacht;
 • – Kenteken van uw voertuig.

Ook kan de ABM Groep van u bijzondere persoonsgegevens vragen wanneer er vanuit uw naam bijvoorbeeld een financiering of verzekering aangevraagd dient te worden:

 • – Overzicht inkomsten/uitgaven, waaronder salarisgegevens
 • – Kopie legitimatiebewijs
 • – Eventuele strafrechtelijke gegevens in verband met acceptatie verzekering

Uw persoonsgegevens worden door de ABM Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Prospects/Geïnteresseerden
Persoonsgegevens van een prospect en/of geïnteresseerde worden door de ABM Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
 • -Uitbrengen van offertes vanuit onze sales en/of aftersales afdeling
 • – Het verzorgen van benodigde activiteiten alvorens tot een overeenstemming te komen, bijvoorbeeld een proefrit

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ABM Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Adresgegevens
 • – Telefoonnummer;
 • – E-mailadres;
 • – Geboortedatum;
 • – Geslacht;
 • – Kenteken van uw voertuig.

Ook kan de ABM Groep van u de volgende bijzondere persoonsgegevens vragen, voor bijvoorbeeld een proefrit:

 • – Kopie rijbewijs

Uw persoonsgegevens worden door de ABM Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door de ABM Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • – De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de ABM Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • – Voornaam;
 • – Tussenvoegsel;
 • – Achternaam;
 • – Telefoonnummer;
 • – E-mailadres;
 • – Geboortedatum;
 • – Salarisgegevens;
 • – Kopie ID;
 • – BSN-nummer;

De persoonsgegevens worden door de ABM Groep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • – Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • – Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • – Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • – Het up to date houden van uw gegevens in onze DCM en CRM systemen
 • – Het verwerken van uw gegevens bij onze importeur voor product gerelateerde zaken

Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Ook kan het incidenteel voorkomen dat onze leveranciers toegang zouden kunnen hebben tot onze systemen in verband met de werking en/of ontwikkeling hiervan.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De ABM Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • – Alle personen die namens de ABM Groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • – We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Recht op informatie
Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Ook wanneer het doel van de verwerking verandert, zal de betrokkene hier opnieuw over geïnformeerd worden.

Recht van inzage
Een betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem/haar verwerkt worden. De verwerkingsverantwoordelijke moet betrokkene een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Recht op rectificatie
Een betrokkene heeft het recht om van hem/haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen. De rectificatie moet meteen plaatsvinden. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid
De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging verwijderen, onder andere wanneer:
– persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
– de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
– betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
– de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht van verzet / recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, moet door de verwerkingsverantwoordelijke duidelijk in het bestand zijn aangegeven zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, moet de betrokkene hiervan op de hoogte worden gebracht.

Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit
Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.

Recht van bezwaar
Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling
Bij dit recht kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of aan de verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. In drie gevallen is geautomatiseerde individuele besluitvorming wel mogelijk:
a. het is noodzakelijk voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
b. het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
c. het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
ABM Groep
Boonsweg 3a
3274 LH Heinenoord
info@autobinnenmaas.nl
0186-603188